Gebruiksvoorwaarden-volledig

In deze gebruiksvoorwaarden worden de voorwaarden besproken waaronder je gebruik kan maken van de dienst die AFAS Personal op verschillende manieren aanbiedt. Lees deze gebruiksvoorwaarden aandachtig door zodat je weet wat je rechten en plichten zijn wanneer je gebruik maakt van de dienst. Door gebruik te maken van de dienst, op welke manier dan ook, aanvaard je gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden.

Artikel 1 Definities

In deze gebruiksvoorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan:

 1. Account: persoonlijk profiel dat exclusief door jou wordt gecreëerd en beheerd nadat je je hebt aangemeld voor de Dienst.
 2. Content: al het materiaal dat een Gebruiker op de Website plaatst en via de Dienst toegankelijk maakt, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, opmerkingen, tips, en vragen en antwoorden.
 3. Gegevens: al het materiaal dat de Gebruiker ter beschikking stelt aan AFAS Personal, om gebruik te maken van (de creatie van Data ter uitvoering van) de Dienst.
 4. Data: alle Gegevens die worden verwerkt en gecreëerd door het gebruik van de Dienst.
 5. Dienst: de dienst die AFAS Personal jou gratis dan wel betaald via haar Website verleent en welke beschreven is op de Website en in artikel 3 van deze gebruiksvoorwaarden.
 6. Gebruiker: natuurlijke persoon die een Account heeft aangemaakt en gebruik maakt van de Dienst.
 7. Informatie: al het materiaal, inclusief adviezen, dat AFAS Personal op de Website plaatst en via de Dienst toegankelijk maakt, met uitzondering van Content.
 8. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties.
 9. Melding: een compleet en correct ingevuld formulier waarmee op grond van de Melding Onrechtmatige Informatie onrechtmatige Content wordt gemeld.
 10. Password: het aan jou verleende wachtwoord dat toegang geeft tot jouw Account.
 11. AFAS Personal: de besloten vennootschap AFAS Software B.V. gevestigd te (3833 LC), Leusden aan de Phillipsstraat 9 en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 31046821.
 12. Schermnaam: de gebruikersnaam die je hanteert bij het gebruik van de Dienst.
 13. Verzoeker: de persoon of onderneming die een Melding doet.
 14. Website: het besloten deel van de website van AFAS Personal, dat zich bevindt op https://mijn.afaspersonal.nl/app , inclusief alle subdomeinen.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. De gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik dat je van de Dienst maakt.
 2. AFAS Personal is te allen tijde gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De meest actuele gebruiksvoorwaarden zullen op de Website te vinden zijn of worden tijdens het gebruik van de Dienst onder jouw aandacht gebracht. Indien je het gebruik van de Dienst voortzet na wijziging of aanvulling van deze gebruiksvoorwaarden, accepteer je daarmee de gewijzigde of aangevulde gebruiksvoorwaarden onherroepelijk. Indien je niet instemt met de gewijzigde of aangevulde gebruiksvoorwaarden, is je enige mogelijkheid om de Dienst direct niet meer te gebruiken en je Account te beëindigen, in overeenstemming met het bepaalde in artikel 12. AFAS Personal raadt je dan ook aan om de gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.

Artikel 3 Beschrijving van de Dienst

 1. De Dienst biedt je gratis en/of tegen betaling, onder meer, functionaliteiten aan om je persoonlijke financiën te beheren in combinatie met een community die gericht is op geld besparen en het vergroten van je persoonlijke financiële kennis. Tevens kan er advies worden ingewonnen welke producten of diensten het beste bij je passen door het met elkaar vergelijken van diverse producten en diensten. Daarnaast biedt AFAS Personal onder andere abonnementen en diensten aan met betrekking tot actieve begeleiding en biedt ze de mogelijkheden tot analyse en vergelijking van je situatie met die van anderen.

Artikel 4 Aanmelden Dienst

 1. Om gebruik te kunnen maken van de Dienst, moet je een Account aanmaken op de manier zoals beschreven op de Website. Je staat er jegens AFAS Personal voor in dat de informatie die je bij het aanmaken of wijzigen van je Account compleet, waarheidsgetrouw, juist en actueel is. Het is dus niet toegestaan om een Account op naam van een ander aan te maken. Tijdens je registratie moet je tevens een e-mail adres opgeven, waarmee, na een Password te hebben verkregen, toegang kan worden verkregen tot je Account.
 2. De Gegevens die je tijdens en na het registratieproces verstrekt zullen worden opgeslagen in een database en worden verwerkt in overeenstemming met het Privacy Reglement die je hier kunt raadplegen.
 3. Je bent zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van je combinatie E-mail adres en Password. Je bent dan ook aansprakelijk voor al het gebruik dat via jouw Account van de Dienst wordt gemaakt. AFAS Personal mag ervan uitgaan dat jij ook daadwerkelijk degene bent die zich aanmeldt met jouw E-mail adres en Password. Zodra je weet hebt of reden hebt te vermoeden dat een E-mail adres en/of Password in handen is/zijn gekomen van onbevoegden, moet je AFAS Personal daarvan op de hoogte stellen, onverminderd jouw eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van je Password.
 4. AFAS Personal is bedoeld voor personen die 18 (achttien) jaar of ouder zijn. Indien je jonger bent dan 18 (achttien) jaar mag je geen gebruik maken van de Dienst. Door akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden en dit Privacy Reglement, gaat AFAS Personal er van uit dat je inderdaad 18 (achttien) jaar of ouder bent.
 5. AFAS Personal behoudt zich het recht voor de inlogprocedure, je Password en/of je Schermnaam te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van de Dienst. Schermnamen zullen in ieder geval worden verwijderd en/of worden teruggenomen of worden aangepast indien deze inbreuk maken op enige rechten van derden of anderszins door AFAS Personal onwenselijk worden geacht.
 6. Je kunt éénmalig gebruikmaken van een proefabonnement op de betaalde Diensten die door AFAS Personal worden aangeboden (zie artikel 6). De voorwaarden waaronder je hiervan gebruik kunt maken alsmede de termijn van het proefabonnement, staan vermeld op de Website. Tijdens het proefabonnement kun je van alle functionaliteiten van de betaalde Dienst gebruik maken. Indien je de betaalde Dienst niet meer wenst te gebruiken na de gratis proefperiode hoef je niets te doen. Je proefabonnement wordt dan automatisch beëindigd. Je hebt dan aan AFAS Personal geen enkele betalings- of afnameverplichting. AFAS Personal behoudt zich te allen tijde het recht voor om proefabonnementen, voor welke reden dan ook en zonder voorafgaande mededeling, te beëindigen danwel op te schorten, zonder dat zij dienaangaande tot enige schadevergoeding aan je verplicht zal zijn.

Artikel 5 Gebruik van de Dienst

 1. Je aanvaardt dat de Dienst alleen de functionaliteit, Informatie en overige eigenschappen bevat zoals je die aantreft in de Dienst op het moment van gebruik ("as is" basis). AFAS Personal sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook uitdrukkelijk uit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit, juistheid en volledigheid van de Dienst.
 2. Je staat er jegens AFAS Personal voor in dat je gerechtigd bent om van de Dienst gebruik te maken en dat je zal handelen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. Het gebruik van de Informatie, Data en de Dienst is volledig voor eigen rekening en risico. De Informatie, Data en de Dienst mag slechts voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt. Gebruik door of ten behoeve van derden is niet toegestaan.
 3. AFAS Personal zal op geen enkele wijze partij zijn bij een eventuele (koop)overeenkomst tussen derden en de Gebruiker, door bijvoorbeeld het aanbieden van advies of vergelijkingen van producten en/of diensten. AFAS Personal staat niet in voor de eventueel (on)juiste, (on)volledige, (niet) actuele prijsinformatie genoemd bij adviezen, tips of vergelijkingen.
 4. Je bent zelf verantwoordelijk voor de activiteiten, waaronder het plaatsen van Content, die je via de Dienst verricht. Onverminderd de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden mogen de activiteiten, waaronder mede het plaatsen van Content en het gebruik van de Data, die je verricht met behulp van de Dienst, niet:
  1. op onwaarheden zijn gebaseerd en/of misleidend zijn;
  2. virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Website en/of de computersystemen van AFAS Personal te omzeilen;
  3. onredelijk of disproportioneel beslag op de infrastructuur van de Website leggen of de functionaliteit(en) van de Dienst belemmeren;
  4. bestaan uit het aannemen van een valse identiteit of het ten onrechte suggereren dat je bij AFAS Personal betrokken bent;
  5. een commercieel karakter hebben;
  6. in strijd zijn met enige geldende wet- en regelgeving;
  7. in strijd zijn met deze gebruiksvoorwaarden, het Privacy Reglement of enig ander juridisch document dat van toepassing is verklaard middels deze gebruiksvoorwaarden;
  8. inbreuk maken op rechten van AFAS Personal of derden, waaronder Intellectuele Eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;
  9. op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn;
  10. de belangen en goede naam van AFAS Personal schaden.
 5. Je vrijwaart AFAS Personal voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door jou met behulp van de Dienst verrichte activiteiten, zoals het plaatsen van Content op enigerlei wijze onrechtmatig zijn.
 6. AFAS Personal zal zich naar redelijkheid inspannen om de Dienst te verlenen. Ze garandeert echter niet dat de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is, noch dat de Dienst (inclusief de Informatie en de Data) foutloos en/of volledig wordt geleverd. Storingen in de Dienst kunnen mede, doch niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in de internet- en/of telefonieverbinding door virussen of fouten/gebreken. AFAS Personal is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens Gebruiker voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Dienst.
 7. De technische eisen en faciliteiten die nodig zijn om van de Dienst gebruik te kunnen maken, waaronder begrepen maar niet beperkt tot hardware, internetaansluiting en/of mobiele telefoons alsmede de kosten voor het gebruik daarvan, komen voor je eigen rekening.

Artikel 6 Betaalde Diensten

 1. Bij het gebruik van de Website, kun je tevens kiezen voor het gebruik van betaalde Diensten. Per betaalde Dienst gelden verschillende kosten en verschillende voorwaarden, welke staan vermeld op de Website. De prijzen die op de Website staan vermeld, zijn prijzen per maand. Bij de vermelding zal staan of de prijs inclusief of exclusief BTW is.
 2. De kosten voor het gebruik van de Dienst, alsmede enige extra administratie- of afhandelingskosten die je voorafgaand aan aanmelding bekend zullen worden gemaakt, dienen vooraf te worden betaald. Dat wil zeggen dat je het totaalbedrag vooraf aan AFAS Personal dient te betalen.
 3. Het totaalbedrag zal direct of zo snel mogelijk nadat je klikt op de "Betaal Nu"-knop, via de door jou gekozen payment-provider worden betaald, waarna de overeenkomst tot stand komt.
 4. Eenmaal betaalde bedragen worden door AFAS Personal niet terugbetaald, ook niet bij vroegtijdige beëindiging van de Dienst.
 5. Indien er in verband met de Dienst betalingen worden verricht die je niet hebt geautoriseerd, dien je AFAS Personal daarvan uiterlijk dertig (30) dagen na ontdekking daarvan op de hoogte te stellen. Na ommekomst van deze periode, zal de betaling als door jou geaccepteerd worden beschouwd.
 6. Indien er na beëindiging van de Dienst nog bedragen verschuldigd zijn aan AFAS Personal, zal je deze binnen veertien (14) dagen na beëindiging voldoen.
 7. AFAS Personal behoudt zich het recht voor om prijzen voor de Dienst tussentijds te wijzigen. Zulke wijzigingen kunnen mede inhouden het in rekening brengen van extra bedragen (voor bepaalde onderdelen van de Dienst). AFAS Personal zal jou van zulke wijzigingen vooraf op de hoogte stellen door middel van een e-mail naar het door jou opgegeven e-mailadres. Indien je het gebruik van de Dienst voortzet na de verzending door AFAS Personal van zo een e-mail, accepteer je daarmee de wijzigingen onherroepelijk. Indien je het niet eens bent met wijzigingen, is je enige mogelijkheid en remedie om gebruik van de Dienst te staken, jouw Account te beëindigen en het gebruik van de betaalde Dienst op te zeggen in overeenstemming met het bepaalde in artikel 12 van deze gebruiksvoorwaarden.
 8. Bij niet of niet-tijdige betaling is vanaf de dag dat de betaling had moeten plaatsvinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande een rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente, waarbij een eenmaal ingegane maand wordt gerekend als een volle maand.
 9. Alle (buiten-)gerechtelijke kosten, inclusief kosten ter incasso en kosten voor rechtsbijstand die AFAS Personal heeft moeten maken ten gevolge van de niet nakoming door jou van jouw (betalings)verplichting(en), komen volledig voor jouw rekening.
 10. In geval van niet-tijdige betaling is AFAS Personal gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder dat voor verzuim een formele ingebrekestelling en redelijke termijnstelling voor is vereist danwel de toegang tot de Dienst op te schorten of te beperken tot aan het moment waarop je aan al je (betalings)verplichtingen hebt voldaan, betaling van kosten en rente daaronder begrepen.

Artikel 7 Content

 1. Onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 5.4, garandeer je dat je geen Content via de Dienst zal verspreiden:
  1. die discriminerend is terzake uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst, of anderszins kwetsend is;
  2. oproept tot geweld tegen en/of lastigvallen van een ander of anderen;
  3. die leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik van anderen;
  4. die naar de mening van AFAS Personal in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of een link bevat naar pornografisch materiaal of pornografische websites, of pornografisch of erotisch materiaal bevat;
  5. waarin persoonlijke gegevens van minderjarigen worden opgevraagd en/of waarin persoonlijke gegevens van anderen ter beschikking worden gesteld;
  6. waarmee het plegen van illegale activiteiten wordt bevorderd of gepleegd;
  7. waarbij kettingbrieven, junk mail of spamming betrokken zijn en/of waarbij wachtwoorden of andere tot personen herleidbare informatie wordt opgevraagd voor commerciële of illegale doeleinden.
  8. die op enig andere wijze als indiscreet of incorrect wordt bevonden, ter bevinding van AFAS Personal, waaronder begrepen maar niet beperkt tot petities, ongeautoriseerde club lidmaatschappen, charity requests, piramide spelen, bevorderen van criminaliteit, loterijen, wedstrijden, of foto's of beeltenis van anderen zonder zijn of haar toestemming.
 2. Onder de voorwaarden die in deze gebruiksvoorwaarden zijn gesteld, behoud je in beginsel de auteursrechten en andere Intellectuele Eigendomsrechten die aan jou toebehoren met betrekking tot de Content. Je erkent en stemt ermee in dat je door het beschikbaar stellen van Content je automatisch aan AFAS Personal een kostenloze, onbezwaarde, wereldwijde, sub-licentieerbare, niet-exclusieve licentie verleent om de Content te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden, openbaar te maken en/of op enige andere wijze ter beschikking te stellen in verband met de Dienst en de Content te gebruiken voor marketing en/of promotionele doeleinden in verband met de Dienst.
 3. De in artikel 7.2 bedoelde licentie eindigt niet op het moment dat jij of AFAS Personal de desbetreffende Content verwijdert van de Website.
 4. Je erkent en begrijpt dat andere Gebruikers de inhoud bepalen van de Content die zij met behulp van de Dienst aanbieden. AFAS Personal heeft geen kennis van de inhoud van deze Content. AFAS Personal geeft dan ook geen enkele garantie en accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor de met behulp van de Dienst door andere Gebruikers aangeboden Content.
 5. Indien je van mening bent dat Content die met behulp van de Dienst wordt verspreid onrechtmatig is, kun je hiervan melding doen. Meer informatie over de Melding vind je in artikel 13.
 6. AFAS Personal behoudt zich het recht voor om Content in te korten of te wijzigen. Ook behoudt zij zich het recht om, voor welke reden dan ook, zonder nadere berichtgeving en zonder schadeplichtig te worden, jouw Content te verwijderen of jouw Account af te sluiten, met name, maar niet beperkt tot, gevallen waarin je artikel 5.4 en/of 7.1 schendt, onverminderd het recht nadere rechtsmaatregelen te nemen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het verstrekken van je persoonsgegevens aan derden.

Artikel 8 Onderbreking Dienst

 1. AFAS Personal is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens jou, de Website en/of Dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van de Website en/of Dienst.
 2. AFAS Personal is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen op de Website en/of Dienst aan te brengen.
 3. AFAS Personal is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking en/of verdere uitleg en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens jou, de Website en/of Dienst te beëindigen.

Artikel 9 Intellectuele Eigendomsrechten

 1. De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Website, de Dienst en de Informatie die AFAS Personal aanbiedt, waaronder mede begrepen de Intellectuele Eigendomsrechten op de teksten, afbeeldingen, vormgevingen, foto's, software, audiovisueel materiaal en overige materialen berusten bij AFAS Personal en/of haar licentiegevers.
 2. Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze gebruiksvoorwaarden, verleent AFAS Personal jou een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar, recht om de Dienst, de Informatie en de Data enkel te gebruiken als omschreven in artikel 3.
 3. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om Informatie, Data en bestanden, gegevens, programma's en/of materialen te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, of op enige andere wijze ter beschikking te stellen, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de in deze gebruiksvoorwaarden genoemde doeleinden, tenzij AFAS Personal of de betreffende rechthebbende daar toestemming voor heeft gegeven, of dwingendrechtelijke regels anders bepalen. Dit geldt niet voor Content die je zelf rechtmatig via de Dienst openbaar hebt gemaakt.
 4. Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.
 5. Niets in deze gebruiksvoorwaarden is bedoeld om enige Intellectuele Eigendomsrechten aan jou over te dragen. Het gebruik dat je mag maken van de Dienst is beperkt tot hetgeen in deze gebruiksvoorwaarden is beschreven. Je zult geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van AFAS Personal, zoals het registreren van domeinnamen of merken die lijken op of identiek zijn aan enig object waarop AFAS Personal Intellectuele Eigendomsrechten heeft. Je erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik van bestanden, gegevens en materialen waarop Intellectuele Eigendomsrechten rusten, inbreuk maakt op deze gebruiksvoorwaarden en op de toepasselijke wetgeving.

Artikel 10 Privacy

 1. Tijdens het aanmaken van jouw Account en gedurende het verlenen van de Dienst, zul je (persoons)Gegevens aan AFAS Personal verstrekken. Deze (persoons)Gegevens zullen conform het Privacy Reglement van AFAS Personal en de toepasselijke wet- en regelgeving worden opgeslagen en verwerkt.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. AFAS Personal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van het verlenen van de Dienst, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Website of de onmogelijkheid om deze te gebruiken en/of enige aanverwante dienstverlening van AFAS Personal dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voorzover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.
 2. Voorzover er op grond van het bepaalde in artikel 11.1 enige aansprakelijkheid op AFAS Personal rust, is deze aansprakelijkheid jegens jou, uit welke hoofde dan ook, te allen tijde per gebeurtenis - waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt - beperkt tot de in het lopende kalenderjaar daadwerkelijk door jou aan AFAS Personal betaalde vergoedingen (exclusief BTW) voor de producten en/of diensten waaruit de aansprakelijkheid van AFAS Personal is voortgevloeid.
 3. AFAS Personal is in ieder geval nooit aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst, verlies van Gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de Dienst die AFAS Personal verricht en/of jouw gebruik van de Website.
 4. AFAS Personal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid noch verantwoordelijkheid met betrekking tot websites, producten en/of diensten van derden.
 5. Je vrijwaart AFAS Personal voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met of voortvloeiend uit jouw gebruik van de Website, de Dienst en/of een schending van deze gebruiksvoorwaarden en/of enige andere rechten van derden.
 6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat je de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij AFAS Personal meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen AFAS Personal vervalt door het enkele verloop van 12 (twaalf) maanden na het ontstaan van de vordering.
 7. Deze aansprakelijkheidsbeperking beoogt echter niet de aansprakelijkheid van AFAS Personal voor opzet en/of bewuste roekeloosheid van AFAS Personal ("eigen handelen") zelf en/of het bestuur van AFAS Personal uit te sluiten.

Artikel 12 Duur en beëindiging

 1. Je hebt het recht om op elk gewenst moment het gebruik van de Dienst te stoppen en je Account te beëindigen.
 2. In aanvulling op de andere (rechts)middelen die AFAS Personal ten dienste staan, is AFAS Personal te allen tijde zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg, gerechtigd om je activiteiten in verband met de Dienst (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, je Account tijdelijk of blijvend stop te zetten en/of te verwijderen, Content te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, de Dienst te beëindigen en te weigeren om de Dienst aan je te verlenen, in het bijzonder - maar niet daartoe beperkt - indien je handelt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden en/of AFAS Personal van mening is dat jouw handelingen schade of aansprakelijkheid aan jezelf, aan andere Gebruikers, derden of aan AFAS Personal kunnen toebrengen. AFAS Personal zal hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig zijn jegens Gebruiker.
 3. Indien je jouw Account beëindigt en het gebruik van de Dienst stopt, worden je Schermnaam, Password en alle andere Gegevens die geregistreerd stonden bij dit Account per direct en definitief verwijderd.
 4. Indien je jouw Account beëindigt en het gebruik van de Dienst stopt, blijven de Data en de door jou geplaatste Content geanonimiseerd beschikbaar op de Website.

Artikel 13 Melding onrechtmatige informatie

 1. AFAS Personal heeft geen kennis van de Content die door jou op de Website wordt geplaatst. Om inbreuken op de rechten van derden zo snel mogelijk te beëindigen heeft AFAS Personal enkele mogelijkheden ontwikkeld, zoals melding maken van onrechtmatige, onjuiste of onvolledige tips via de optie "Deze tip is niet OK".
 2. AFAS Personal is echter niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, geleden door derden, die ontstaat door het rechtmatige gebruik van haar Diensten door jou, tenzij AFAS Personal de betreffende Content niet blokkeert of de onrechtmatige activiteiten niet stopzet terwijl zij door middel van de Melding daadwerkelijke wetenschap heeft van het feit dat de Content of activiteit onmiskenbaar onrechtmatig is.
 3. AFAS Personal behoudt zich het recht voor niet tot inwilliging van een verzoek tot blokkering van Content, stopzetting van een activiteit of verstrekking van NAW-gegevens over te gaan indien zij gegronde redenen heeft om aan de juistheid van de Melding of de rechtmatigheid van het geleverde bewijs te twijfelen of een belangenafweging dit van haar eist. In dat kader kan AFAS Personal bijvoorbeeld een rechterlijke uitspraak verlangen van een bevoegde rechter in Nederland, welke uitspraak aantoont dat de betreffende Content onmiskenbaar onrechtmatig is.
 4. AFAS Personal zal op geen enkele wijze partij zijn bij een geschil tussen jou en een Verzoeker of, indien jij als Verzoeker optreedt, tussen jou en een andere Gebruiker.
 5. Indien je een Melding doet, vrijwaar je AFAS Personal en alle aan haar gelieerde ondernemingen alsmede haar directie, bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers en rechtsopvolgers voor iedere aanspraak van derden in verband met een blokkering van Content of de verstrekking van de NAW-gegevens. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die AFAS Personal lijdt, nog zal kunnen lijden of die AFAS Personal dient te maken in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen - doch niet daartoe beperkt - het vergoeden van kosten voor juridische bijstand.
 6. AFAS Personal respecteert en beschermt de privacy van alle Verzoekers. Alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt in het kader van een Melding zal altijd vertrouwelijk worden behandeld en zal alleen gebruikt worden voor het in behandeling nemen van de Melding.

Artikel 14 Varia, toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze gebruiksvoorwaarden en het gebruik van de Dienst en de Website is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen jou en AFAS Personal ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Utrecht.
 3. Deze gebruiksvoorwaarden bevatten alle afspraken die jij en AFAS Personal ter zake hebben gemaakt. Zij treden in de plaats van alle eerdere afspraken en overeenkomsten die jij en AFAS Personal ter zake hebben gemaakt, respectievelijk hebben gesloten. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.
 4. AFAS Personal mag rechten en verplichtingen die uit deze gebruiksvoorwaarden voortvloeien overdragen aan derden en zal jou daarvan op de hoogte stellen. Indien je deze overdracht van verplichtingen aan een derde niet acceptabel vindt, kun je het gebruik van de Dienst staken en je Account beëindigen.
 5. Onverminderd eventueel voor AFAS Personal bestaande wettelijke verplichtingen om een overeenkomst tussen jou en AFAS Personal voor het gebruik van de Website en de Dienst te bewaren, is AFAS Personal niet verplicht om een eventueel gearchiveerde overeenkomst voor jou toegankelijk te houden.
 6. Is of worden deze gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven jij en AFAS Personal aan het overblijvende gedeelte verbonden. AFAS Personal zal het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.